• Dokumenti
  • Pristup informacijama
  • Pravila privatnosti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:

Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 25/13 i 85/15)

Gradski sportski centar Makarska omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio.
Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

Službenik za informiranje:

Marta Mitar

Franjevački put 2 

21300 Makarska

Odluka o određivanju službenika za informiranje Gradskog sportskog centra Makarska

Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje Gradskog sportskog centra Makarska

Na pristup informacijama u postupcima pred GSCM ne plaća se pristojba, ali GSCM ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija.

O zahtjevu za pristup informaciji GSCM će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta GSCM, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa.
GSCM će ograničiti pristup informaciji u slučajevima taksativno propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto se dostavlja Obrascem za ponovnu uporabu informacija.

 

    Skip to content